Showing 1–12 of 18 results

Brand:

Lanko 110 Skimcoat Interior And Exterior ปูนฉาบภายในและภายนอก 20 KG.

270.00฿ 205.00฿
Brand:

Lanko 701 Clavex Non Shrink Grout 25KG. แลงโก้ปูนนอนชริ้งค์เกราท์

330.00฿ 249.00฿
Brand:

Lanko 731 Structure Repair 25KG. แลงโก้ปูนฉาบซ่อมแซมโครงสร้าง

1,380.00฿ 1,054.00฿
Brand:

Sika Arctic Overlay ซิก้า อาคติค โอเวอร์เลย์ ไมโครคอนกรีต 25 กก.

670.00฿ 512.00฿
Brand:

Sika Micro SCC ซิก้า ไมโคร เอสซีซี 25 กก.

800.00฿ 563.00฿
Brand:

Sika MonoTop -412 TH ซิก้าโมโนท๊อป -412 ทีเอช ซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษ 20 กก.

910.00฿ 700.00฿
Brand:

Sika MonoTop -610 ซิก้าโมโนท็อป -610 ซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษผสมเสร็จ 20 กก.

900.00฿ 599.00฿
Brand:

Sika MonoTop -614T ซิก้าโมโนท็อป -614 ที ซีเมนต์มอร์ต้า 20 ก.ก.

972.00฿ 748.00฿
Brand:

Sika MonoTop -615HB ซีเมนต์มอร์ต้าซ่อมเพดาน 20 กก.

1,598.00฿ 1,229.00฿
Brand:

Sika Repair Mortar ซิก้า รีแพร์มอร์ต้า ซีเมนต์ฉาบซ่อม 5 กก.

400.00฿ 359.00฿
Brand:

SikaCem Gunite-133 ซิก้าเซ็ม กูนิท -133 ซีเมนต์ส่วนผสมเดียว 25 กก./ถุง

1,200.00฿ 915.00฿
Brand:

SikaCrete Gunite -103 ซีเมนต์มอร์ต้าส่วนผสมเดียว 25 กก./ถุง

900.00฿ 659.00฿
Back to Top